Vår verksamhetsidé

Hur vi arbetar med våra kunders möjligheter till inflytande i den egna vårdsituationen.

Floragården har 2011 ett nytt kundråd som består av 6 st kunder och 2 st personal. Dessa har som uppgift att regelbundet träffas för att fånga upp hur vi uppnår våra mål och framför allt hur vi kan bli bättre för att tillgodose våra kunders krav.

Floragården arbetar för att kunderna från början har ett stort inflytande över sin vårdsituation, genom att i genomförandeplanen komma överens om hur kunden vill ha det.  Genomförandeplanen utvärderas en gång i halvåret,eller så fort behov föreligger.

Floragården har nära kontakt med anhöriga, då kunden själv inte har egen möjlighet att påverka.

Hur vi arbetar med rehabilitering av kunden för att minska beroendet av vårdinsatser. Det gäller främst kunder som ej erhåller insatser i särskilda boendet.

Floragårdens personal har ett rehabiliterande arbetssätt, så att kunden bibehåller sina funktioner i mest möjliga mån.

Floragården ger den mertid till personalen som detta kräver.

Floragården håller regelbundna aktiviteter i form av gymnastik och mentalträning. Här inbjuds alla att vara med, även om man ej har någon hjälpinsats.

Floragården har en anställd personal som bara sysslar med dessa aktiviteter.

Floragården har ett team i ”genombrottsprojektet för en bättre Demensvård”. Det är en metod för att underlätta och påskynda spridning av kunskap och användandet av välfungerande praxis inom hälso och sjukvård.

Floragården ser anhöriga och närstående som en resurs i vårdarbetet, genom regelbundna gemensamma samtal och aktiviteter.

Floragården arbetar för att anställa personal med invandrarbakgrund. Idag finns flera olika språk representerad bland personalen.

Floragården arbetar med stor tillgänglighet så att anhöriga skall känna sig som en del i vårdarbetet. Personalen utbildas i att kunna överföra trygghet till anhöriga, så att de ska kunna vara med i vårdarbetet.